STICHTING MUSEUM NEDERLANDSE CAVALERIE

PRIVACYVERKLARING
(d.d. 24 mei 2018)

De Stichting Museum Nederlandse Cavalerie (MNC), is gevestigd op de Bernhardkazerne, Barchmann Wuytierslaan 198, 3818 LN te Amersfoort. De stichting bestuurt de
‘Historische Collectie Cavalerie’ van de Koninklijke Landmacht. Deze collectie wordt doorgaans aangeduid als ‘Cavaleriemuseum’.
De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Historische Collectie Cavalerie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze verklaring wordt de benaming Cavaleriemuseum gehanteerd.

Contactgegevens
Internet : www.cavaleriemuseum.nl ;
Lkol Cav b.d. W.G.F. van Kempen is secretaris van de stichting en de
Functionaris Gegevensbescherming van het Cavaleriemuseum.
Deze is te bereiken via WGF.v.Kempen@mindef.nl, of info@cavaleriemuseum.nl, of postadres :
Cavaleriemuseum; Bernhardkazerne MPC 52A; Postbus 3003; 3800 DA Amersfoort.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Cavaleriemuseum verwerkt persoonsgegevens van hen die de hoedanigheid hebben van vrijwillig medewerker, begunstiger (donateur) i.c. Vriend, of relatie en/of omdat men deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor-en achternaam, i.c. voorletters en achternaam ;
-Vrienden(donateur)nummer ;
-Status m.b.t. Cavaleriemuseum (Vriend / relatie / (oud)medewerker);
-Adresgegevens ;
-E-mailadres ;
-Telefoonnummer(s) ;
-Bankgegevens;
-Specifieke (persoons)gegevens als (oud)medewerker, zoals geboortedatum, te waarschuwen   
persoon bij ongeval;
-Specifieke (persoonsgegevens) als bruikleennemer, als bruikleengever, of als schenker van   
goederen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of administratieve dienst heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over Vrienden/donateurs die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cavaleriemuseum.nl of de Functionaris Gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van verwerking persoonsgegevens
Het Cavaleriemuseum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het verzenden van onze Nieuwsbrief Vrienden;
-Het verzenden van schriftelijke en/of digitale uitnodigingen/mededelingen en
museumactiviteiten zoals bezoeken, Vriendendagen, vergaderingen, reünies, etc. ;
-Het kunnen opbellen of (e)-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  
voeren ;
-Het bieden van de mogelijkheid, als medewerker een toegangspas Defensie aan te vragen of
een account te (doen) aanmaken voor Intranet Defensie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Cavaleriemuseum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van het Cavaleriemuseum) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Het Cavaleriemuseum bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Vrijwillige medewerkers: periode dienstverband + 20 jaar;
Vrienden/donateurs: periode Vriend/donateur tot 7 jaar na beëindiging ;
Relaties: periode als relatie tot 7 jaar na beëindiging ;
Bruikleengevers: periode bruikleen + 10 jaar;
Bruikleennemers: periode bruikleen + 10 jaar;
Schenkers: moment van schenking + 20 jaar.
Relevante financiële gegevens alle categorieën  + 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Cavaleriemuseum verkoopt/verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Het Cavaleriemuseum gebruikt uitsluitend cookies of vergelijkbare technieken, om de website goed te laten functioneren.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Cavaleriemuseum en heeft u het recht op gegevensoverdracht.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of naar een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar
info@cavaleriemuseum.nl , of per brief naar postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Cavaleriemuseum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nI/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens,/tip-ons  

De wijze waarop wij persoonsgegevens beveiligen
Het Cavaleriemuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cavaleriemuseum.nl of meldt ons e.e.a. per brief.

-----------

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over het Cavaleriemuseum en de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

De website (www.cavaleriemuseum.nl) is eigendom van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Meent u dat de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie inbreuk gemaakt heeft op auteursrechten, stelt u zich dan in verbinding met de webmanager.

Voor de inhoud van websites die middels een hyperlink op deze website te bereiken zijn, is geheel en alleen de exploitant van betreffende website verantwoordelijk. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie van de inhoud van deze websites, noch enige relatie met de exploitant van die websites.

De Stichting Museum Nederlandse Cavalerie accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor alle directe- of indirecte schade danwel gevolgschade die ontstaat uit het gebruik van deze website.


 

 

 

Collage 3


TOP